You searched for: Ken%2520Yoshizawa

Violent Cop / special ICA / UK

17.05.11

Poster Poster
Title
Violent Cop
AKA
Sono otoko, kyôbô ni tsuki (Japan - original title)
Year of Film
1989
Director
Takeshi Kitano
Starring
'Beat' Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
'Beat' Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa,
Type of Poster
Special
Style of Poster
ICA
Origin of Poster
UK
Year of Poster
1993
Designer
Unknown
Artist
--
Size (inches)
19 6/8" x 23 15/16"
SS or DS
SS
Tagline
'BEAT' TAKESHI. This man is wild!

Violent Cop / B2 / Japan

17.05.11

Poster Poster
Title
Violent Cop
AKA
Sono otoko, kyôbô ni tsuki (Japan - original title)
Year of Film
1989
Director
Takeshi Kitano
Starring
Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa
Origin of Film
Japan
Genre(s) of Film
Takeshi Kitano, Maiko Kawakami, Makoto Ashikawa, Shirô Sano, Sei Hiraizumi, Mikiko Otonashi, Hakuryu, Ittoku Kishibe, Ken Yoshizawa,
Type of Poster
B2
Style of Poster
--
Origin of Poster
Japan
Year of Poster
1989
Designer
Unknown
Artist
Photography by Noboru Takahashi
Size (inches)
20 6/16" x 28 14/16"
SS or DS
SS
Tagline
--